ภาพกิจกรรม

การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 211 ครั้ง )
การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 8 รูป / ดู 254 ครั้ง )
การแข่งขั้นทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 25 รูป / ดู 711 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 306 ครั้ง )
คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 7 รูป / ดู 351 ครั้ง )
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 358 ครั้ง )
คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
( จำนวน 8 รูป / ดู 411 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์
( จำนวน 7 รูป / ดู 434 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างแบบทดสอบด้วย google forms
( จำนวน 5 รูป / ดู 390 ครั้ง )
คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าถวายสักการะผู้บริหาร
( จำนวน 10 รูป / ดู 394 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา"64"
( จำนวน 11 รูป / ดู 351 ครั้ง )
เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ นิเทศ กำกับติดตามฯ
( จำนวน 9 รูป / ดู 358 ครั้ง )