ภาพกิจกรรม
การแข่งขั้นทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนำศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เดือน ธันวำคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น ตาบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,20:55   อ่าน 712 ครั้ง