ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนำศักยภาพผู้เรียน”
งำนแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนำศักยภาพผู้เรียน”
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษา เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู
ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษำ ๒๕๖๓
ระหว่ำงวันที่ ๒ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่
ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64