ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(ปรับตามกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64