ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต คร้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน่ 
ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64