ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสม้ครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 281) 29 ม.ค. 65
สรุปกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต คร้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 290) 28 ธ.ค. 64
กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 316) 11 ธ.ค. 64
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 440) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการ งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนำศักยภาพผู้เรียน” (อ่าน 465) 15 มี.ค. 64
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 447) 15 มี.ค. 64
วันสามเณรพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 33 (อ่าน 494) 02 ก.พ. 64